Úvodní strana » Otázky a odpovědi » Na co mám nárok jako zaměstnanec vykonávající nelegální práci?

Na co mám nárok jako zaměstnanec vykonávající nelegální práci?

Úvodní strana » Otázky a odpovědi » Na co mám nárok jako zaměstnanec vykonávající nelegální práci?

Na co mám nárok jako nelegální zaměstnanec?

Mohu odmítnout požadovanou práci z důvodu špatných pracovních podmínek, vysokých pracovních nároků apod.?

Ano. Nikdo nemůže být nucen k nelidskému zacházení. Všichni lidé požívají na území ČR základní lidská práva, která jsou chráněna.

Co když mě před uzavřením smlouvy zaměstnavatel přijme „na zkoušku“?

Český právní řád nezná pojem „práce na zkoušku“, k tomuto účelu slouží institut zkušební doby, na které se lze dohodnout například v pracovní smlouvě, za tuto práci vám náleží mzda. Práce „na zkoušku“ bez uzavřené pracovní smlouvy tak bude považována za výkon nelegální práce.

Jak mohu vymáhat sjednanou a nevyplacenou mzdu či odměnu?

 Zaměstnavatel, kterému byla pravomocně uložena pokuta, je povinen uhradit dlužnou odměnu, dlužné pojistné na všeobecné zdravotní pojištění včetně penále, dlužné pojistné na sociální zabezpečení včetně penále a náklady související s doručením dlužné odměny, a to i do vašeho domovského státu. Pokud tak zaměstnavatel neučiní, je nutné vymáhat dlužnou odměnu prostřednictvím žaloby u příslušného soudu.

Jak mohu ukončit pracovněprávní vztah, pokud mám/nemám uzavřenou smlouvu?

  1. Pokud máte se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu, pracovní poměr můžete ukončit pouze dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, uplynutím doby nebo zrušením ve zkušební době. Všechny způsoby musí být v podobě písemného dokumentu. Více informací například ZDE

  2. Pokud máte se zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, lze způsob skončení vztahu dojednat v této dohodě, jinak tento vztah může skončit dohodou, výpovědí nebo okamžitým zrušením. Výpověď ze strany zaměstnavatele může být, na rozdíl od výpovědi z pracovního poměru, dána z jakéhokoliv důvodu či bez důvodu. Stejně jako v případě pracovního poměru platí, že jako zaměstnanec můžete dát výpověď z těchto dohod z jakéhokoliv důvodu či bez důvodu.

  3. Pokud se zaměstnavatelem nemáte uzavřenou pracovní smlouvu nebo jinou dohodu a pokud váš pracovněprávní vztah skončí ze dne na den, je z vaší pozice jako zaměstnance vykonávajícího nelegální práci, která je v ČR zakázána, obtížnější účinně se dovolávat právní ochrany.

Mám nárok na výpovědní dobu?

Výpovědní doba je institut chránící zaměstnance v režimu zákoníku práce. Bez platně uzavřené pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je obtížnější účinně se dovolávat právní ochrany, kterou zákoník práce zaměstnancům v oblasti ukončení zaměstnání poskytuje.

Kam se mohu obrátit v nouzi?

  1. Pokud potřebujete v souvislosti s Vaším pobytem v ČR poradit, např. ohledně zdravotní péče, zaměstnání, anebo potřebujete přímo pomoc právníka, můžete využít odborné sociální, anebo právní poradenství nabízené organizacemi zabývajícími se podporou cizinců – přehled je ZDE. Pro území hlavního města Prahy pak existuje portál icpraha.com, který poskytuje služby právního poradenství pro cizince, ale i jiné služby. Pro cizince jsou služby obvykle zdarma.

  2. Když se domníváte, že zaměstnavatel porušuje vaše práva, můžete se obrátit na Státní úřad inspekce práce nebo jeho oblastní inspektoráty. Můžete také podat podnět ke kontrole zaměstnavatele (doporučená předchozí konzultace s odborníky ze Státního úřadu inspekce práce, integračních center nebo nestátních neziskových organizací /dále jen „NNO“/).

  3. Pokud se nacházíte v krizové situaci, kdy jsou zaměstnavatelem závažným způsobem porušovaná vaše práva, obraťte se například na následující NNO: La StradaArcidiecézní charita PrahaDiakonie Českobratrské církve evangelické nebo na specializovaná pracoviště Ministerstva vnitra ČR.