Úvodní strana » Otázky a odpovědi » Příjezd do ČR a podmínky výkonu práce

Příjezd do ČR a podmínky výkonu práce

Úvodní strana » Otázky a odpovědi » Příjezd do ČR a podmínky výkonu práce

​​​​Co je v ČR považováno za nelegální práci?

 1. Nelegální prací se v ČR rozumí závislá práce vykonávaná lidmi mimo pracovněprávní vztah, tj. bez pracovní smlouvy, dohody o provedení práce (dále také jako „DPP“), dohody o pracovní činnosti (dále také jako „DPČ“). Dále je za nelegální považována práce vykonávaná cizincem* v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, v rozporu se zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartou, pokud jsou podle zákona vyžadovány. O nelegální práci se též jedná, pokud cizinec pracuje a nemá platné oprávnění k pobytu na území ČR.

  *Pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí se podle zákona o zaměstnanosti občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník a rodinný příslušník občana České republiky za cizince nepovažuje.

 2. Za nelegální práci je pokládán rovněž tzv. švarcsystém. Jedná se o zastření faktického pracovněprávního vztahu jinou smlouvou (nejčastěji se jedná o smlouvu o obchodním zastoupení, mandátní smlouvu, smlouvu o zprostředkování nebo smlouvu o dílo). Daná osoba poté vykonává pro podnikatele běžné činnosti stejně jako jeho zaměstnanci, vystupuje vůči podnikateli v podřízené pozici, avšak formálně vystupuje jako samostatný podnikatel. Závislá práce totiž může být vykonávaná výlučně v základním pracovněprávním vztahu.

 3. Pro účely zaměstnávání občanů EU je nejčastější situací, kdy může dojít k výkonu nelegální práce, výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah. Taktéž může dojít k tomu, že je občanu EU na základě rozhodnutí ve správním nebo trestním řízení uděleno vyhoštění – zákaz pobytu na území ČR (u občanů EU k tomuto může dojít, jen pokud ohrožuje bezpečnost státu, závažným způsobem narušuje veřejný pořádek nebo ohrožuje veřejné zdraví). V takovém případě by výkon závislé práce v době platnosti vyhoštění byl opět výkonem nelegální práce, a to z důvodu neoprávněného pobytu na území ČR.

Pro účely zaměstnávání rodinných příslušníků občanů EU přichází v úvahu obě výše uvedené situace považované za výkon nelegální práce – tedy výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah či bez platného oprávnění k pobytu.

Jaké jsou hlavní výhody práce vykonávané v souladu se zákonem?

 1. Pokud konáte práci v souladu se zákonem, můžete při splnění určitých podmínek a podle druhu vaší smlouvy (pracovní smlouva, DPČ, DPP) využít výhod, které se s tím pojí. Jedná se například o stanovenou pracovní dobu a dobu odpočinku, stanovenou maximální dobu směny a nárok na přestávku na jídlo, stanovenou minimální mzdu, nárok na dovolenou, zdravotní pojištění a nárok na bezplatnou zdravotní péči či kompenzace za pracovní úrazy a nemoci z povolání, sociální zabezpečení a nárok na dávky státní sociální podpory, ochranu výpovědní dobou, odstupné atd. Některé z uvedených výhod se mohou vztahovat i na zaměstnance vykonávající nelegální práci, avšak jsou ze strany zaměstnanců obtížně vymahatelné.

 2. Existence legálních příjmů má také zásadní vliv na možnost získat povolení k trvalému pobytu a následně také státní občanství ČR. Při rozhodování o udělení státního občanství ČR se totiž přihlédne k tomu, jestli je žadatel integrován do společnosti, a to i z hlediska pracovního života. Více informací o udělení občanství a splnění daných podmínky naleznete ZDE.

Jak může občan EU oprávněně vstoupit na území ČR?

Občané EU ke vstupu na území České republiky nepotřebují žádné speciální povolení, vstup je zaručen tzv. právem volného pohybu osob v rámci EU. Pokud se občan EU rozhodne svůj pobyt v České republice formalizovat, může požádat na pracovišti Ministerstva vnitra o vydání osvědčení o registraci, které se vydává občanu EU, který hodlá na území ČR pobývat déle než 3 měsíce.

Jak může rodinný příslušník občana EU legálně vstoupit do ČR?

Zákon rozlišuje mezi tzv. blízkými a vzdálenými rodinnými příslušníky občana EU.

 1. V případě blízkých rodinných příslušníků (zejm. manžel, manželka), je třeba požádat alespoň o vydání (jakéhokoliv) víza k pobytu do 90 dnů (tzv. krátkodobé vízum), na základě kterého cizinec přicestuje na území České republiky a následně na pracovišti Ministerstva vnitra podá žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu. Na roveň tomuto krátkodobému vízu je postaven i pobyt na základě tzv. bezvízového styku. V případě, že se cizinec již na území ČR oprávněně nachází, může o vydání povolení k přechodnému pobytu požádat na pracovišti Ministerstva vnitra kdykoliv v době platnosti svého pobytového oprávnění.

 2. V případě vzdálených rodinných příslušníků (zejm. doložený trvalý vztah s občanem EU), je třeba žádat prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky o vydání speciálního typu krátkodobého víza pro rodinné příslušníky občana EU, na základě kterého cizinec přicestuje na území České republiky a podá zde na pracovišti Ministerstva vnitra žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu. V případě, že se cizinec již na území ČR oprávněně nachází na základě víza k pobytu nad 90 dnů (tzv. dlouhodobé vízum) či povolení k dlouhodobému pobytu (vč. zaměstnanecké karty, modré karty a karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance), může o vydání povolení k přechodnému pobytu požádat na pracovišti Ministerstva vnitra kdykoliv v době platnosti svého pobytového oprávnění.

Dále může rodinný příslušník občana EU legálně vstoupit na území ČR a po dobu 3 měsíců zde legálně pobývat v případě, že je držitelem platného pobytového oprávnění vydaného jiným ČS.

Co musím po příjezdu do ČR udělat jako první?

 1. Občan EU je povinen ohlásit své místo pobytu na místně příslušném oddělení cizinecké policie ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR, pokud jeho předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů. Tato povinnost se vztahuje rovněž na rodinného příslušníka občana EU, pokud občan EU pobývá na území ČR.

 2. Pokud však rodinný příslušník občana EU přicestoval do ČR na základě krátkodobého víza, má povinnost dostavit se do 3 pracovních dnů na pracoviště cizinecké policie k nahlášení místa pobytu na území.

Jakými dokumenty musím disponovat, abych mohl na území ČR legálně pracovat? A pokud příslušné dokumenty získám, jakou práci mohu vykonávat?

Občané EU mohou v České republice vykonávat závislou práci bez omezení, tedy za stejných podmínek jako občané České republiky.

 1. Rodinní příslušníci občana EU mají podle zákona v oblasti zaměstnávání stejné postavení jako občané ČR, nicméně potřebují ještě platné oprávnění k pobytu.

 2. Aby mohl být rodinný příslušník občana EU v České republice legálně zaměstnáván, potřebuje už vydané povolení k přechodnému pobytu, případně stačí, pokud podal Ministerstvu vnitra žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu a je oprávněn pobývat na území ČR. Oprávnění cizince pobývat na území do doby rozhodnutí o žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu se vyznačuje vízovým štítkem ve formě víza k pobytu nad 90 dnů v cestovním dokladu cizince.

  Samotné potvrzení o podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu není dokladem osvědčujícím oprávněnost pobytu cizince na území ČR! Proto je vždy nutné si ověřit, jestli pracovat cizinec může.

  Pro více informací o zaměstnávání rodinných příslušníků občanů EU navštivte stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Mějte však na paměti, že musíte disponovat oprávněním k pobytu na území ČR, i pokud jste rodinným příslušníkem občana EU.

 3. Výkon práce v situaci, kdy rodinný příslušník občana EU pobývá v ČR neoprávněně, je nelegální prací.

 4. Podmínky výkonu práce (druh, místo apod.) jsou uvedeny v pracovní smlouvě, DPP nebo DPČ.

Co to je pracovní smlouva, dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ)? Co musí tyto typy smluv obsahovat?

 1. Zjednodušeně se jedná o písemné smlouvy, na jejich základě můžete v ČR vykonávat práci.

 2. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce a den nástupu do práce. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Výhodou pracovní smlouvy je především větší ochrana zaměstnance (tedy vás) při rozvázání pracovněprávního vztahu (ochrana prostřednictvím výpovědní doby, odstupné, stanovená mzda atd.).

 3. DPP je dohoda s určeným rozsahem práce, který nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. DPP musí být sjednána písemně. V dohodě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení, rozsah práce a doba, v níž má být pracovní úkol proveden. Zároveň musí být vyznačena doba, na kterou se dohoda o provedení práce uzavírá.

 4. DPČ je dohoda, při které je možné vykonávat práci v rozsahu až 20 hodin týdně, není tam však na rozdíl od DPP stanovený roční limit 300 hodin za jeden kalendářní rok. Smlouvu je nutno uzavřít písemně a musí v ní být uvedeny sjednaná práce, sjednaný rozsah pracovní doby, výše odměny a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Koho mohu v případě potřeby s pomocí vyřízení dokumentů pro práci v ČR kontaktovat? Mám nárok na tlumočníka?

Pomoc v komunikaci s úřady a dalšími institucemi včetně tlumočení do cizího jazyka, které je pro cizince bezplatné, můžete nalézt ZDE.

Jsem rodinný příslušník občana EU, na území ČR jsem vstoupil legální cestou, ale začal jsem pracovat nebo pracuji v době, kdy už nemám platné oprávnění k pobytu. Jsem nelegální pracovník? Co musím udělat pro to, abych svou práci v tomto případě zlegalizoval?

Ano, pokud v ČR pracujete jako rodinný příslušník občana EU bez platného oprávnění k pobytu, vykonáváte nelegální práci. V případě, že chcete svou situaci napravit, bude nutné získat platné oprávnění k pobytu. Obraťte se se žádostí o pomoc na některou z organizací pro podporu cizinců (seznam naleznete ZDE).

Na území ČR pobývám oprávněně, ale nemohu najít práci, mám v tomto případě nárok na podporu v nezaměstnanosti?

 1. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají ty osoby, které byly na základě své žádosti po splnění zákonných podmínek zařazeny do evidence uchazečů o zaměstnání vedené úřadem práce. Uchazečem o zaměstnání může být občan EU nebo jeho rodinný příslušník, který má v ČR bydliště. Místem bydliště se rozumí hlášená adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území nebo místo, kde se taková osoba na území ČR obvykle zdržuje.

 2. Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte stejně jako občan ČR zásadně v případě, že máte na území ČR bydliště, dále jste vykonával zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, která byla „důchodově pojištěna“, alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti, požádal jste o podporu úřad práce, u kterého jste veden v seznamu uchazečů o zaměstnání, a nepožíváte starobní důchod.