O nas

Úvodní strana » O nas

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (Instytut Badawczy Bezpieczeństwa Pracy) (w dalszej treści tylko „VÚBP, v. v. i.“) jest w zgodzie z ustawą nr 341/2005 Dz. w sprawie publicznych instytucji badawczych publiczną instytucją badawczą, prowadzoną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  RCz.

Celem działalności VÚBP, v. v. i. jest wykonywanie badań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz wykonywanie zadań wynikających z konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, z obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP, z wymagań Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Eurostatu oraz z potrzeb Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej RCz, Państwowego Inspektoratu Pracy i rejonowych placówek Inspektoratu Pracy.

Niniejsza strona internetowa jest finansowo wspierana z wsparcia instytucjonalnego przeznaczonego do długookresowego rozwoju koncepcyjnego organizacji badawczej w latach 2018–2022 i jest częścią projektu nr 08-2020-VÚBP Problematyka pracy nielegalnej z akcentem na aspekty pracownicze i prawne oraz związane zapewnienie BHP, realizowanego przez Zakład Badawczy Bezpieczeństwa Pracy (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.), w współpracy z Zakładem Państwa i Prawa Akademii Nauk RCz  (Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i.), w latach 2020–2022.

Celem zadania badawczego jest określenie aktualnego stanu, analiza i porównanie z istotną praktyką zagraniczną, opracowanie projektów stosownych zmian, korekt dotyczących aspektów pracowniczych i prawnych, BHP, związanego ustawodawstwa i przepisów, dalej opracowanie zaleceń dla jednostek inspektoratu pracy. Do planowanych produktów należą recenzowane artykuły fachowe,  podcasty audiowizualne, aplikacja internetowa oraz warsztaty związane z wymienioną problematyką.

Niniejsze dzieło podlega licencji Creative Commons [Wprowadzić pochodzenie – Zachować licencje] 4.0 Międzynarodowa licencja publiczna.

mpsv