Úvodní strana » Pytania i odpowiedzi » Czym charakteryzuje się wykonywanie pracy w zgodzie z przepisami prawa?

Czym charakteryzuje się wykonywanie pracy w zgodzie z przepisami prawa?

Úvodní strana » Pytania i odpowiedzi » Czym charakteryzuje się wykonywanie pracy w zgodzie z przepisami prawa?

Czy w przypadku załatwienia pracy w RCz przez agencję pracy agencja ta automatycznie załatwia wszystkie konieczne pozwolenia i uprawnienia? Co agencja załatwia dla swoich klientów?

Nie. Agencja służy pomocą w przypadku szukania pracy, załatwiania pozwolenia na pobyt (o ile jest potrzebne), ubezpieczenia zdrowotnego, zakwaterowania oraz innych usług, jednak odpowiedzialność ponosi Pan/Pani.

Odprowadzam podatki/składki samodzielnie, albo są odprowadzane automatycznie przez pracodawcę?

Podatki powinien odprowadzać pracodawca od dnia rozpoczęcia pracy. Z wynagrodzenia odprowadzany jest podatek dochodowy, składka na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli są wymienione płatności potrącane przez pracodawcę z wynagrodzenia, chodzi o sygnał, że praca wykonywana jest w zgodzie z przepisami prawa, jednak nie można na tym polegać. Za pośrednictwem portalu ČSSZ można kiedykolwiek skontrolować, jakie informacje zawarte są w ewidencji Czeskiego Zakładu Ubezpieczenia Społecznego (Česká správa sociálního zabezpečení). W razie stwierdzenia niezgody informacji zawartych w ewidencji z stanem faktycznym trzeba natychmiast dążyć do odpowiedniej poprawy tego stanu. W przypadku podejrzenia na nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne przez pracodawcę powinien pracownik poinformować swoją kasę chorych. Pracownicy, za które pracodawca w sposób należyty nie odprowadza składek na ubezpieczenie zdrowotne w żadnym przypadku nie powinni mieć problemy w razie potrzeby opieki medycznej

Czy zarobione pieniądze muszę następnie opodatkować w swoim kraju ojczystym?

RCz zawarła umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z poniższymi krajami: www.mfcr.cz. Jeżeli do nich należy Pana/Pani kraj ojczysty, jest wynagrodzenie opodatkowane tylko w kraju będącym źródłem dochodu.

Jak identyfikować, czy agencja pracy w RCz, która jest moim pracodawcą, uprawniona jest do wykonywania takiej działalności?

Listę agencji pracy oraz ich uprawnień można znaleźć tutaj. Podmioty nie wymienione w tej liście nie powinny działać w charakterze agencji pracy. Agencja pracy nie powinna wymagać jakichkolwiek opłat (za pośrednictwo pracy, potrącenia od wynagrodzenia, itp.).

Jestem pracownikiem spółki mającej siedzibę w innym państwie członkowskim UE, która odprowadza za mnie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Czy mogę w takim razie pracować też w RCz?

Osoba czasowo delegowana do pracy w RCz przez pracodawcę w celu świadczenia usług może pracować na terytorium RCz bez dodatkowego pozwolenia.

Kto ponosi odpowiedzialność za nielegalne wykonywanie pracy?

  1. Odpowiedzialność ponosi jak pracodawca, tak pracownik. Pracodawcy może być nałożona grzywna w wysokości do 10 000 000 CZK; kary oraz inne ryzyka dla pracownika związane z nielegalnym wykonywaniem pracy można znaleźć w części „Ryzyka nielegalnego zatrudnienia“.

  2. W razie nielegalnego wykonywania pracy nie można się uwolnić od odpowiedzialności z powodu braku wiedzy na temat przepisów prawa.

Jestem członkiem rodziny obywatela UE i uzyskałem pozwolenie na pobyt czasowy. Jakie są moje prawa w związku z tym pozwoleniem w stosunku do pozostałych państw obszaru Schengen?

Pozwolenie na pobyt czasowy uprawnia członka rodziny obywatela UE do poruszania się i pobytu krótkoterminowego (maksymalnie 90 dni w jakimkolwiek okresie 180 dni) w pozostałych krajach obszaru Schengen.