Úvodní strana » Pytania i odpowiedzi » Ryzyka nielegalnego zatrudniania

Ryzyka nielegalnego zatrudniania

Úvodní strana » Pytania i odpowiedzi » Ryzyka nielegalnego zatrudniania

Czy można nałożyć grzywnę na pracownika nielegalnie wykonującego pracę?

Tak, w razie nielegalnego wykonywania pracy chodzi o wykroczenie, w przypadku którego grozi kara grzywny do wysokości 100 000 CZK. W razie przebywania na miejscu pracy podczas wykonywania pracy bez dowodu potwierdzającego tożsamość, np. dowodu osobistego, paszportu, grozi kara grzywny do wysokości 200 000 CZK.

Czy mogę być wydalony?

  1. Obywatel UE albo bliski członek rodziny obywatela UE może być wydalony tylko w przypadku, gdy ich pobyt na terytorium Republiki Czeskiej stanowi poważne zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo jego pobyt zagraża zdrowiu publicznemu.

  2. Daleki członek rodziny obywatela UE może być wydalony z różnych przyczyn. Chodzi np. o pobyt cudzoziemca na terytorium RCz bez ważnego pozwolenia na pobyt albo nielegalne wykonywanie pracy. W takich przypadkach okres wydalenia może wynosić 5 lat, wzgl. 3 lata. W czasie ważności decyzji o wydaleniu obowiązuje dla cudzoziemca zakaz wjazdu na terytorium UE.

Jakie są inne konsekwencje nielegalnego zatrudnienia?

Dla pracodawcy może mieć powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy istotne konsekwencje np. w zakresie przyszłego zatrudniania cudzoziemców z państw trzecich, możliwości korzystania z świadczeń, zachęt inwestycyjnych albo wycofanie wolnych miejsc pracy z odpowiednich ewidencji.

Czy ponoszę odpowiedzialność karną w przypadku świadomego nielegalnego wykonywania pracy?

Pracownik nie ponosi odpowiedzialności karnej, którą ponosi wyłącznie pracodawca.

Czy organy państwowe w razie stwierdzenia nielegalnego wykonywania pracy uprawnione są do odebrania pracownikowi, ewentualnie jego rodzinie już zarobionych pieniędzy?

Kara dla pracownika w przypadku nielegalnego wykonywania pracy ogranicza się przede wszystkim do nałożenia grzywny na pracownika. Zarobionych pieniędzy nie można już jednak odebrać.