Home » Home » По-подробна уводна информация

По-подробна уводна информация

Home » Home » По-подробна уводна информация

Този уебсайт  е предназначен за работници, идващи от държави от Европейския съюз (ЕС)  и  членове на семейството на гражданин на държава от ЕС.  Кой е член на семейството на гражданин на ЕС се определя от §15а и §180f  от Закон № 326/1999 Сб. относно пребиваване чужденците на територията на Чешката република.

Кой е гражданин на ЕС и член на семейството на гражданин на ЕС?

Гражданин на ЕС е гражданин на Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Подобни права се отнасят и за гражданите на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, както и за гражданите на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, обхванати от част втора от Споразумението за оттегляне (Брекзит).

Така нареченият близък член на семейството на гражданин на ЕС е член на семейството на гражданин на някоя от горепосочените държави (включително гражданин на Чешката република, регистриран за постоянно пребиваване в Чешката република), който е:

За така наречения отдалечен член на семейството на гражданин на ЕС също се счита чужденец, който докаже, че:

Източник: www.mvcr.cz

Добре е  тези групи лица да бъдат запознати и да се обобщят основните им права и задължения в Чешката република (ČR).  Използвайки  метода на FAQ, сайтът се стреми да предостави най-често срещаните въпроси и отговори на работни и житейски ситуации, които тези лица могат да срещнат в Чешката република.

Информацията, предоставена на този уебсайт има само примерен характер и съответства на състоянието на законодателството към 01.12.2021 г.