Home » За нас

За нас

Home » За нас

Изследователският институт по безопасност на труда, г. и. и. (гражданска изследователска институция)(наричан по-долу "ИИБТ, г.и.и."), е съгласно Закона №341/2005 Сб, публична научноизследователска институция, създадена от Министерството на труда и социалните въпроси на Чешката република.  

Целта на създаването на "ИИБТ, г.и.и." е да извършва изследвания в областта на безопасността на работа и опазване на здравето при работа (БРОЗ) и да изпълнява задачи, произтичащи от конвенциите на Международната организация на труда, от приложимите правни разпоредби  в областта на БРОЗ, от изискванията на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, Европейската агенция за безопасност и предпазване на здравето при работа, Евростат и от нуждите на основателя,  Държавна служба за инспекция на труда и регионални инспекторати по труда.

Този уебсайт беше финансово подкрепен от институционално насърчаване  за дългосрочното концептуално развитие на изследователската организация за годините 2018 – 2022 и е съставна част от проекта № 08-2020-ИИБТ Въпросът за нелегалната работа с акцент върху аспектите на трудовото право и свързаната с него осигуровка за БРОЗ,  решена от Изследователския институт по безопасност на труда, г.и.и. в сътрудничество с Института за държава и право на Академията на науките на Чешката република,  г.г.и. през 2020—2022 г.

Целта на изследователската задача е да картографира настоящето състояние, да анализира, да направи сравнение със съответната чуждестранна практика, да изготви предложения за подходящи промени, корекции по отношение на аспектите на трудовото право, БОЗР, свързаното законодателство и разпоредби, както и да изготви препоръки за органите за инспекция на труда. Планираните крайни продукти са рецензирани  статии, аудиовизуални подкасти, уеб приложение и семинари по този въпрос.

Тази работа е лицензирана по Creative Commons [Посочете източник – запазете лиценз] 4.0 Международен публичен лиценз.

mpsv