Home » Въпроси и отговори » Пристигане в Чешката Република и условия за работа

Пристигане в Чешката Република и условия за работа

Home » Въпроси и отговори » Пристигане в Чешката Република и условия за работа

Какво се счита за незаконна работа в Чешката република?

 1. Незаконната работа в Чешката република е зависима работа, извършвана от хора извън трудовото правоотношение, т.е. без трудов договор, споразумение за извършване на работа (наричано по-долу също "СИР"), споразумение за трудова дейност (наричано по-долу също "СТД"). Освен това за незаконна се смята работата, извършвана от чужденец* в нарушение издадено разрешение за работа, в нарушение на карта на служител, карта за прехвърляне на служител в рамките на фирмата или Синя карта, ако това се изисква от закона. Незаконната работа също се разглежда, ако чужденецът работи и няма валидно разрешение за пребиваване на територията на Чешката република.  
  *За цели наемане на служители от чужбина, гражданин на Европейския съюз и член на семейството му и член на семейството на гражданин на Чешката република по Закона за заетостта.не се считат за чужденци .

 2. Така наречената система „Шварц“ също се счита за незаконна работа. Става дума за заблуда на фактическите трудови правоотношения с друг договор (най-често става въпрос за договор за търговско представителство, договор за мандат, брокерски договор или договор за работа). След това лицето извършва нормални дейности за предприемача по същия начин като служителите му, действа в подчинена позиция спрямо предприемача, но формално действа като независим предприемач. Зависимият труд може да се извършва изключително в основното трудово правоотношение.

 3. За целите на наемането на работа на граждани на ЕС най-често срещаната ситуация, при която може да възникне незаконен труд, е изпълнението на зависим труд извън трудовото правоотношение. Може също така да се случи, че на гражданин на ЕС се предоставя екстрадиране въз основа на решение в административно или наказателно производство – забрана за пребиваване на територията на Чешката република (при гражданина  на ЕС това може да се случи само ако застраши сигурността на държавата, сериозно наруши обществения ред или застраши общественото здраве). В такъв случай извършването на зависима работа през периода на валидност на експулсирането отново би било извършването на незаконен труд, поради незаконен престой в Чешката република.

За целите на наемането на членове на семейството на граждани на ЕС могат да бъдат разгледани и двете от горепосочените ситуации, считани за незаконна работа – т.е. извършването на зависим труд извън трудовото правоотношение или без валидно разрешение за пребиваване.

Какви са основните предимства на работата в съответствие със закона?

 1. Ако извършвате работа в съответствие със закона, можете да използвате предимства свързани с това, при определени условия и в зависимост от вида на вашия договор (трудов договор, DPČ, DPP). Те включват, например, определено работно време и периода на почивка, определено максимално време за смяна и право на почивка за  храненето, определена минимална работна заплата, право на отпуск, здравно осигуряване и право на безплатна здравна помощ или обезщетение за трудови злополуки и професионални заболявания, социално осигуряване и право на обезщетения за държавна социална помощ, защита чрез период на предизвестие, обезщетение и др. Някои от посочените предимства могат да се прилагат и за служители, извършващи незаконен труд, но са трудно изисквани от страна на служителите.

 2. Наличието на законни доходи също оказва принципно влияние върху възможността за получаване на разрешение за постоянно пребиваване а след това и на чешко гражданство. При вземането на решение относно предоставянето на чешко гражданство той ще се вземе предвид дали кандидатът е интегриран в обществото, а именно от гледна точка на професионалния живот. Повече информация за предоставянето на гражданство и изпълнението на условията можете да намерите тук.

Как може законно гражданин на ЕС да влезе на територията на Чешката република?

Гражданите на ЕС не се нуждаят от никакво специално разрешение за влизане на територията на Чешката република, влизането е гарантирано от така нареченото право на свободно движение на лица в рамките на ЕС. Ако гражданин на ЕС реши да формализира пребиваването си в Чешката република, той може да подаде заявление в Министерството на вътрешните работи за издаване на свидетелство за регистрация, което се издава на гражданин на ЕС, който възнамерява да пребивава в Чешката република за повече от 3 месеца.

Как член на семейството на гражданин на ЕС може законно да влезе в Чешката република?

Законът прави разграничение между така наречените близки и далечни членове на семейството на гражданин на ЕС.

 1. В случай на близки членове на семейството (особено съпруг, съпруга), е необходимо да се подаде заявка най-малко за издаване на (каквато и да е) виза за престой до 90 дни (така наречената краткосрочна виза), въз основа на която чужденецът пристига на територията на Чешката република и след това подава заявление за разрешение за временно пребиваване в Министерството на вътрешните работи. На равни начала с тази краткосрочна виза е и престой въз основа на така нареченото безвизово пътуване. Ако чужденецът вече се намира законно на територията на Чешката република, той може да подаде заявление за разрешение за временно пребиваване в службата на Министерството на вътрешните работи по всяко време в периода на валидност на неговото/нейното разрешение за пребиваване.

 2. В случай на далечни членове на семейството (по-специално документирано постоянно отношение с гражданин на ЕС), е необходимо да се подаде заявка чрез посолството на Чешката република за издаване на специален вид краткосрочна виза за членове на семейството на гражданин на ЕС, въз основа на която чужденецът пристига на територията на Чешката република и тук подава заявление за временно разрешение за пребиваване в службата на Министерството на вътрешните работи. Ако чужденец вече законно присъства в Чешката република въз основа на виза за престой над 90 дни (така наречената дългосрочна виза) или разрешение за дългосрочно пребиваване (включително карта на служител, Синя карта и карта за трансфер на служители в рамките на фирмата), той може да подаде заявление за разрешение за временно пребиваване в службата на Министерството на вътрешните работи по всяко време в периода на валидност на неговото/нейното разрешение за пребиваване.

Освен това член на семейството на гражданин на ЕС може законно да влезе на територията на Чешката република и законно да пребивава там в продължение на 3 месеца, ако притежава валидно разрешение за пребиваване, издадено от друг ЧС.

Какво трябва да направя първо след пристигането си в Чешката република?

 1. Гражданин на ЕС е длъжен да съобщи мястото си на пребиваване в местното компетентно полицейско поделение за чужденци в срок от 30 дни от датата на влизане на територията на Чешката република, ако очакваният от него престой ще бъде по-дълъг от 30 дни. Това задължение се отнася и за член на семейството на гражданин на ЕС, ако гражданинът на ЕС пребивава в Чешката република.

 2. Ако обаче член на семейството на гражданин на ЕС е пристигнал в Чешката република въз основа на краткосрочна виза, той е длъжен да се яви в службата на полицията за чужденци в срок от 3 работни дни, за да заяви мястото на пребиваване на територията.

С какви документи трябва да разполагам за да работя законно на територията на Чешката република? И ако получа съответните документи, каква работа мога да върша?  

Гражданите на ЕС могат да извършват зависима работа в Чешката република без ограничения, т.е. при същите условия като гражданите на Чешката република.

 1. Според закона членовете на семейството на гражданин на ЕС имат същия статут в областта на заетостта като гражданите на Чешката република, но все още се нуждаят от валидно разрешение за пребиваване.

 2. За да бъде законно нает на работа в Чешката република член на семейството на гражданин на ЕС се нуждае от вече издадено разрешение за временно пребиваване, или то е достатъчно, ако е подало заявление за разрешение за временно пребиваване до Министерството на вътрешните работи и има право да пребивава на територията на Чешката република. Разрешението на чужд гражданин да пребивава на територията, докато се реши заявлението за разрешение за временно пребиваване е маркирано със стикер за виза под формата на виза за престой над 90 дни в документа за пътуване на чужденеца.

  Самото потвърждаване на подаването на заявление за разрешение за временно пребиваване не е документ, удостоверяващ легитимността на престоя на чужденец в Чешката република! Ето защо винаги е необходимо да се провери дали чужденецът може да работи.

  За повече информация относно наемането на членове на семейството на граждани на ЕС посетете уебсайта на Министерството на труда и социалните въпроси. Имайте обаче предвид, че трябва да притежавате разрешение за пребиваване, дори ако сте член на семейството на гражданин на ЕС.

 3. Извършването на работа в ситуация, при която член на семейството на гражданин на ЕС пребивава незаконно в Чешката република, е незаконна работа.

 4. Условията на работа (вид, място и т.н.) са посочени в трудовия договор, DPP или DPČ.

Какво представлява трудовият договор, споразумение за извършване на работа (СИP) и споразумение за работната дейност (СРД)? Какво трябва да съдържат тези видове договори?

 1. Просто казано става, става дума за  писмени договори, въз основа на които можете да извършвате работа в Чешката република.

 2. Трудовият договор трябва да съдържа: вида на работата, която работникът трябва да изпълнява за работодателя, мястото или местата на работа и датата на началото на работата. Трудовият договор трябва да бъде сключен  писмено. Предимството на трудовия договор е преди всичко по-голяма защита на работника или служителя (т.е. Вас) при прекратяване на трудовото правоотношение (защита чрез период на предизвестие за уволнение, обезщетение, определена работна заплата и др.).

 3. СИР е споразумение с определен обхват на работа, който не трябва да бъде повече от 300 часа в една календарна година. СИР трябва да бъде договорена писмено. В споразумението трябва да се определи работната задача, договореното възнаграждение за нейното изпълнение, обхвата на работата и времето, в което трябва да се изпълни работната задача. Същевременно трябва да се посочи периодът, за който е сключено споразумението за изпълнение на работата.

 4. СИР е споразумение, в което е възможно да се извършва работа в диапазона до 20 часа седмично, но за разлика от СИР няма годишна граница от 300 часа за една календарна година. Договорът трябва да бъде сключен в писмена форма и трябва да посочва договорената работа, договорения обхват на работното време, размера на възнаграждението и периода, за който е сключено споразумението.

С кого мога да се свържа, ако е необходима помощта на обработка на документи за работа в Чешката република? Имам ли право на преводач?

Помощ при комуникация с органи и други институции, включително тълкуване на чужд език, който е безплатен за чужденци, можете да намерите тук.

Член съм на семейството на гражданин на ЕС, влязох законно в Чешката република, но започнах да работя или работя в момент, когато вече нямам валидно разрешение за пребиваване. Нелегален работник ли съм? Какво трябва да направя, за да узаконя работата си в този случай?

Да, ако работите в Чешката република като член на семейството на гражданин на ЕС без валидно разрешение за пребиваване, вършите незаконна работа. В случай, че искате да коригирате вашата ситуация, ще е необходимо да получите валидно разрешение за пребиваване. Свържете се с молба за помощ с една от организациите за подкрепата на чужденци за помощ (списък ще намерите тук).

Пребивавам законно на територията на Чешката република, но не мога да намеря работа, имам ли право на помощ за безработица в този случай?

 1. Право за помощ за безработица имат тези лица, които въз основа на молбата си са били включени в регистъра на кандидатите за работа, воден от Службата по труда след изпълнение на правните условия. Кандидатът за работа може да бъде гражданин на ЕС или член на семейството, който има местожителство в Чешката република. Местожителството означава докладваният адрес на постоянно или временно пребиваване на територията или мястото, където обикновено пребивава такова лице в Чешката република.

 2. Имате право на помощ за безработица, като гражданин на Чешката република по принцип, ако пребивавате в Чешката република, изпълнявали сте работа или друга печеливша дейност, която е била "осигуровка за пенсия", най-малко 12 месеца през последните две години, преди да подадете заявлението за обезщетение за безработица, дал сте заявка за подкрепа от Бюрото по труда, където сте посочени в списъка на търсещите работа,  и не се ползвате с пенсия за старост.