Home » Въпроси и отговори » Здравето и безопасността при работа (ЗБР), здравеопазването и чужденците

Здравето и безопасността при работа (ЗБР), здравеопазването и чужденците

Home » Въпроси и отговори » Здравето и безопасността при работа (ЗБР), здравеопазването и чужденците

Какво е определеното седмично работно време и време за почивка?

  1. Дължината на определеното седмично работно време е 40 часа, но може да бъде и по-кратка, било по споразумение, или в случай на определени професии (минно дело). В Чешката република обикновено е петдневна работна седмица. Забранено е работното време да бъде разписано така, че да застраши например здравето на работника. Забранено е  дължината на смяната да бъде по-дълга от 12 часа. Забранено е, служителите на възраст под 18 години да надвишават 8 часа смяна и седмичното работно време да надвиши 40 часа седмично.

  2. Правилата за определяне на работното време и периодите на почивка са регламентирани от Кодекса на труда. Ще бъде обаче много трудно за лицата,  извършващи незаконен труд, да претендират за защита на правата си.

Как е положението с изкарването по курсове по БРОЗ?

Чужденците подлежат на права и задължения, свързани с БРОЗ, както и  гражданите на Чешката република, които включват и обучение. Само формален подпис на документ, в който се посочва, че е обучен служител, не може да се счита за достатъчно обучение за БРОЗ.

Имам ли право, като служител,  извършващ незаконна работа, на безплатна медицинска помощ в случай на трудова злополука?

  1. Ако получите болест по професия или ако имате трудова злополука и нямате сключен писмен трудов договор, СИР или СТД, все още имате право на обезщетение за щета, която се ви е случила по време на изпълнението на работата. Дори устно договореното трудово правоотношение или незаконното трудово правоотношение обвързва работодателя с отговорността за произшествия, възникнали на работното място, и задължението за заплащане на причинената ви вреда, но е трудно законно да се иска обезщетение за вреда.

  2. Ако имате внезапен здравен проблем, потърсете медицинска помощ независимо от други обстоятелства.

А здравна осигуровка?

  1. Гражданин на ЕС без постоянно пребиваване в Чешката република може да участва в чешка обществена здравна осигуровка както по закон въз основа на заетостта, така и въз основа на разпоредбите и законодателството на ЕС (напр. като самостоятелно заето лице извършващо самостоятелна дейност само на територията на Чешката република, необезпечени членове на семейството от ЕС, които извършват печеливша дейност в Чешката република, или съответно получават помощи заместващи доходите,  например пенсия, в изключителни случаи и икономически неактивни лица, които доказват в достатъчна степен действителното си местоживеене и център на интереси в Чешката република и т.н.).

  2. Ако сте в работно отношение с фирма със седалище в Чешката република, вие сте обхванати от обществената здравна осигуровка. Работодателят ви трябва да плаща здравноосигурителните ви вноски вместо вас.

  3. Ако работите въз основа на споразумение за извършване на работа (наричано по-долу също "СИР") или няколко СИР с един работодател, се считате за работник за целите на здравното осигуряване, ако доходът ви от тези споразумения за един календарен месец надвишава 10 000 CZK и работодателят ви е задължен да плаща здравноосигурителни вноски от ваше име. Доходите от ДЗПО, получени през един календарен месец при един и същ работодател, се сумират. Споразуменията за изпълнение на работата и споразуменията за трудова дейност не са кумулативни.

  4. Ако работите по споразумение за трудова дейност (наричано по-долу също "СТД") или по няколко СТД с един работодател, се считате за работник за целите на здравното осигуряване, ако доходът ви от тези споразумения за един календарен месец възлиза на поне 3500 CZK (от 1 януари 2021 г.) и работодателят ви е задължен да плаща здравноосигурителни вноски от ваше име. Доходът от ЕГН-та, получени през един календарен месец при един и същ работодател, се сумира. Споразуменията за изпълнение на работата и споразуменията за трудова дейност не са кумулативни.

  5. Ако пребивавате в Чешката република без валидно разрешение за пребиваване (в случаите, когато то се изисква за членове на семейството на граждани на ЕС), не можете да участвате в общественото здравно осигуряване.

  6. Лицата без участие в обществена здравна осигуровка следва да имат така наречената бизнес здравна осигуровка. Бизнес здравна осигуровка може да бъде уредена при  едно от здравноосигурителните дружества, но обикновено е по-малко изгодно от обществената здравна осигуровка.

Какво да правя, ако нямам здравна осигуровка и се нуждая от медицинско помощ?

Ако нямате здравна осигуровка, трябва да платите за всички медицински прегледи и намеси. Така че, посетете лекар и му кажете, че нямате здравна осигуровка. След това Вашият лекар ще Ви издаде разписка за плащане, която ще трябва да платите.

Какво трябва да направя в случай на трудова злополука и на какво имам право?

Винаги трябва да докладвате трудова злополука на началника си, работодателят е длъжен да записва всички докладвани трудови злополуки. С  признатата работна злополука имате  право за обезщетение за пропуснатия приход, заплащане на необходими разходи за лечение и за болка (чийто размер се определя от лекаря). Същото важи и за професионално заболяване (лекарят ще определи заболяването, възникнало в резултат на изпълнението на работата).

Какво да се направи при нужда от спешна помощ?

В случай, че вашият здравен проблем трябва да бъде решен незабавно, потърсете лекар, който ще ви прегледа. В случай на неотложно лечение,  лекарят може да откаже помощта. След лечението те ще Ви издадат документ за плащане, освен ако нямате здравна застраховка, която покрива разходите.

Как лекарите проверяват дали имам валидна здравна осигуровка?

При представяне на здравната карта лекарят проверява валидността на картата директно при застрахователната компания издала картата. Ако се установи, че картата, която представяте, е невалидна или фалшифицирана, трябва да платите за прегледа. Ако представите здравна карта на осигурено лице, въпреки че не сте осигурени през този период,  може да ви бъде наложена глоба до 5000 CZK и може също да бъдете обект на наказателно преследване за престъпление измама.

Възможно ли е да се плати за грижите чрез погасителен график?

Да, възможно е да се създаде погасителен график.  Ако се интересувате от създаването на погасителен график, помолете здравното заведение (обикновено става дума за болници) да издаде график за погасяване.